Valtuustoaloitteet

Tässä tekemiäni valtuustoaloitteita kaudella 2008-2012.

1. Valtuustoaloite leipäjonojen ehkäisemiseksi Turussa
2. Valtuustoaloite muistihäiriöisten palveluiden kehittämiseksi erityisenä painopisteenä varhainen tuki ja kotihoito
3. Luolavuoren nopeutetun alasajon pysäyttämiseksi
4. Valtuustoaloite kilpailutettujen palveluiden valvonnan tehostamiseksi
5. Valtuustoaloite Turun kaupungin vuokra-asuntojen lisäämiseksi
6. Valtuustoaloite kokoustilojen saamiseksi kolmannen sektorin yhdistyksille
7. Valtuustoaloite Turun asuntopoliittisen tilanteen selvittämiseksi ja vuokralaisten tilanteen parantamiseksi
8. Valtuustoaloite Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen toimivaksi saattamiseksi
9. Turusta veroparatiisivapaa kunta
– Turun kaupungin selvitettävä, kuinka sen käyttämien palveluntuottajien verojärjestelyt vaikuttavat paikallistalouteen.

1. Valtuustoaloite leipäjonojen ehkäisemiseksi Turussa

Ennen joulua 2008 valtakunnallisesti otsikoihin nousi yhä lisääntyvä ruoka-avun tarve. Turku ei ikävä kyllä ole poikkeus kasvavien leipäjonojen suhteen. Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten perheiden  osuus ruokajonoissa on edelleen kasvanut.

Seurakuntien diakoniatyöntekijöiden mukaan perusturvan varassa elävien elämäntilanne on heikentynyt, esimerkiksi Turussa muutos on selvästi nähtävissä. (YLE:n verkkouutiset 1.11.2008). Ruoka-apua tarjoavat toimijat ovat ilmaisseet huolensa alkaneesta talvesta ja lähitulevaisuudesta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

* leipäjonojen tilanne Turussa kartoitetaan välittömästi ja selvitetään ilmiön taustatekijät.

* Turkuun laaditaan toimenpideohjelma äärimmäisen köyhyyden ilmiöiden (kuten leipäjonojen) ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Turussa 26.1.2009
Mirka Muukkonen

2. Valtuustoaloite muistihäiriöisten palveluiden kehittämiseksi erityisenä painopisteenä varhainen tuki ja kotihoito

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt syksyllä 2009 ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille 2009-2012. Peruspalvelulautakunta päätti vauhdittaa ohjelmassa tavoiteltua palvelurakenneuudistusta laitospainotteisesta järjestelmästä kohti avohoitoa suosivaksi ajamalla alas Luolavuoren vanhainkodin toiminnan jo vuoden 2010 aikana. Rakenneuudistuksen onnistumiseksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota kotihoitoon ja -palveluihin.

Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta henkilöä. Turussa muistisairaiden määrän arvioidaan kasvavan vuosina 2008-2012 noin 300 henkilöllä. Lähitulevaisuudessa on  tartuttava rivakammin alkaviin muistihäiriöihin, pystyttävä kartoittamaan oireiden taustat ja syyt sekä kyettävä tukemaan voimakkaammin sekä oireilevia että heidän omaisiaan.

Ikääntymispoliittisen ohjelman mukaan muistipotilaiden hoitoketjuja on kehitetty, mutta palvelujärjestelmän todetaan edelleen olevan pirstaleinen ja osin riittämätön mm. muistisairaiden kotihoitoa tukevan kuntouttavan päivätoiminnan, akuuttien ja kuntouttavien lyhytaikaishoitopaikkojen sekä dementoituvien kuljetuspalveluiden osalta.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että

– Turku laatii ikääntymispoliittisessa ohjelmassa mainitun dementiatyön kehittämisohjelman nopeutetulla aikataululla jo vuoden 2010 aikana.

– Nimetään ohjelman myötä muistisairaille ja heidän omaisille yhteistyötaho, joka toimii muistisairaiden ja heidän perheidensä tukena ja räätälöi erilaisia tukimuotoja perheiden tarpeiden, toiveiden ja muuttuvien tilanteiden mukaan. Samalla voitaisiin nimetä vanhusneuvoston ehdottama koordinaattori kehittämään ja tiivistämään yhteistyötä ikääntyneiden kanssa toimivien järjestöihin päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

– ikääntymispoliittisessa strategiassa mainittu mielenterveysasiakkaiden kotihoitotiimi perustetaan nopeutetulla aikataululla vuoden 2010 loppuun mennessä ja aloitetaan mitä pikimmin turvattomuusongelman ratkaisuun suunniteltujen psykososiaalisten kuntoutusryhmien perustaminen.

Turussa 25.1.2010
Mirka Muukkonen (vas)

3. Luolavuoren nopeutetun alasajon pysäyttämiseksi

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.9.2009 strategisen linjapaperin Turun kaupungin Asukkaiden hyvinvointi-ohjelman, joka pitää allaan Ikääntymispoliittisen strategian vuosille 2009-2013.

Ikääntymispoliittisessa ohjelmassa korostuu, kuinka  vanhustenhuollon uudistus on kokonaisvaltainen paketti ja se tulisi tehdä hallitusti. Jotta raskaasta laitoshoidosta voitaisiin onnistuneesti siirtyä kevyempiin hoitomuotoihin, tulisi kaupungin lisätä merkittävästi tehostettua asumispalvelu ja kotihoidon henkilökuntaa.

Ohjelmaan vedoten peruspalvelulautakunta päätti 16.12.2009 pitämässään kokouksessaan Luolavuoren vanhainkodin nopeutetusta alasajosta. Peruspalvelulautakunnan tekemän päätöksen perusteella voidaankin todeta lautakunnan toteuttavan Ikääntymispoliittista ohjelmaa varsin suppeasti, omavaltaisesti ja yksipuolisesti.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

1) Luolavuoren alasajo pysäytetään välittömästi.

2) Vanhustenhuollon kokonaistilanteesta tuodaan välittömästi selvitys kaupunginvaltuustolle. Valtuustolle tulee esittää selkeä suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla Ikääntymispoliittinen ohjelma viedään käytäntöön. Selvityksestä tulee ilmetä tarkat tiedot esimerkiksi väestökehityksestä, palvelun tarpeesta koko ohjelmakaudelta 2009-2013 sekä talousarvio henkilöstötarpeineen.

3) Ikääntymispoliittiseen ohjelmaan liittyvät merkittävät päätökset tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Turussa 8.3.2010
Mirka Muukkonen (vas)

4. Valtuustoaloite kilpailutettujen palveluiden valvonnan tehostamiseksi

Harmaan talouden johdosta valtiolta jää satojen miljoonien eurojen edestä veroja saamatta vuositasolla. Se vääristää kilpailua ja vaikuttaa negatiivisesti rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden toimintaan. Harmaa talous syö pohjaa julkiselta rahoitukselta, jolla on merkittävä vaikutus julkisten palveluiden laatuun, saatavuuteen ja hintoihin.

Espoossa on ilmennyt, että kaupungin useita päiväkoteja ja kouluja siivoavat yritykset, joita epäillään talousrikoksista (HS 15.2.2011). Länsi-Uudenmaan poliisin laajassa tutkinnassa on ilmennyt kuittikaupan ja pimeän työvoiman käytön lisäksi  ihmisten ja yhteiskunnan hyväksikäyttöä.

Yritysten epäillään maksaneen palkkoja pimeästi tai ne on jätetty kokonaan maksamatta.

Poliisin mukaan on ollut lähes mahdotonta saada tietoja siitä, ketkä kohteissa todellisuudessa siivoavat, vaikka sopimukset edellyttävät siivousyrityksiltä alihankkija- ja työntekijäluettelon toimittamisen.   On merkittävä turvallisuus kysymys, jos työntekijöistä ei ole tarkkaa tietoa.

Espoon tapaus osoittaa kaupungin valvonnan pettäneen pahasti.

Tämän valtuustoaloitteen tarkoitus ei ole ottaa kantaa Espoon tilanteeseen vaan varmistaa se, että harmaa talous ei pääse toteutumaan Turussa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

1) Turku ryhtyy toimenpiteisiin, jotta harmaan talouden ilmiöt kuten veronkierto ja työehtosopimusten polkeminen tunnistettaisiin ajoissa ja niihin puututtaisiin välittömästi.

2) Turku laatii selkeät ohjeet ja takaa riittävät resurssit, joiden avulla pystytään tehostetusti valvomaan kilpailutettuja palveluita.

3) Turku edellyttää kilpailutettavilta yrityksiltä alihankkija- ja työntekijäluetteloiden toimittamisen ja seuraa aktiivisesti niiden toteutumista. Turun kaupungin on tiedettävä, keitä sen organisaatiossa kuten kouluissa ja päiväkodeissa työskentelee.

Turussa 7.3.2011
Mirka Muukkonen (vas)

5. Valtuustoaloite Turun kaupungin vuokra-asuntojen lisäämiseksi

Valtioneuvosto on päättänyt puolittaa uusien vuokra-asuntokohteiden korkotukilainojen omavastuukoron.

Korkotukilainan omavastuukorko laskee 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin. Uusi asetus tuli voimaan 15. Lokakuuta ja korkoale on voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Tarkoituksena on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut pyydämme selvitystä, miten Turun kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö aikoo tarttua mahdollisuuteen rakentaa aiempaa edullisemmin ehdoin uusia vuokra-asuntoja?

Turussa 17.10.2011
Mirka Muukkonen (vas)

6. Valtuustoaloite kokoustilojen saamiseksi kolmannen sektorin yhdistyksille

Raha-automaattiyhdistys Ray on supistanut avustuksiaan viime vuosina kolmannen sektorin yhdistyksille. Sama trendi on ikävä kyllä havaittavissa Turun kaupungin osalta. Useimmiten kyseiset yhdistykset ovat sosiaali- ja terveyssektorilla toimivia tai lapsi- ja nuorisojärjestöjä, jotka juhlapuheissa ja ohjelmissa aina muistetaan merkittävinä yhteistyökumppaneina.

Tiukentuneen budjetin vuoksi näillä vähävaraisilla, merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevillä yhdistyksillä ei ole välttämättä edes kunnollisia kokoustiloja käytössään.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Turun kaupunki hankkii tilat, joita kolmannen sektorin yhdistykset voivat varata kokoustarkoituksiinsa maksuttomasti.

Turussa 14.2.2011
Mirka Muukkonen (vas)

7. Valtuustoaloite Turun asuntopoliittisen tilanteen selvittämiseksi ja vuokralaisten tilanteen parantamiseksi

21.10.2011

Yhä useammassa yhteydenotossa on noussut huoli asumisen kalleudesta ja hankaluudesta Turussa. Kolmannen sektorin ja diakoniapuolen yhteydenotoissa on korostunut, että yhä isompi osa heidän tarjoamastaan avusta menee nimenomaan asumiskustannuksiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme selvitystä Turun asuntopoliittisesta tilanteesta ja toimenpiteistä asian kohentamiseksi.

Vastauksia toivomme mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Kuinka paljon kaupungin vuokra—asuntoyhtiön asuntohakemusjonossa on hakijoita?

Kuinka moni näistä asunnonhakijoista on täysin asunnoton?

Kuinka paljon kaupungin vuokra-asuntoyhtiöissä tapahtuu vuositasolla häätöjä? Kuinka häätöjen määrään pyritään vaikuttamaan ja ennaltaehkäisemään?

Miten rästiin jääneistä vuokrista aiheutuva perintä on järjestetty? Käytetäänkö perintätoimistoa ja kuinka nopeasti perintään siirrytään? Sovitellaanko vuokrarästejä järjestämällä maksuaikaa?

Paljonko sosiaalitoimelta menee mm avustusten ja toimeentulotuen muodossaasumiskustannuksiin vuositasolla. Mitenkyseinen rahavirta jakautuu kaupungin omien vuokra-asuntojen ja yksityisten vuokranantajien kesken.

Miten Turussa on määritelty asumismenojen kohtuullinen suuruus toimeentulotukea myönnettäessä? Onko se sopivalla tasolla vai olisiko ohjeistusta syytä uudistaa?

Miten sosiaalinen isännöinti ja asumisneuvonta on Turun kaupungin omistamassa vuokra-asuntoyhtiössä toteutettu?

Turussa 17.10.2011
Mirka Muukkonen (vas)

8. Valtuustoaloite Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen toimivaksi saattamiseksi

Turun kaupunki on avannut jälleen kaupunkilaisten suosiman, uudistetun Impivaaran uimahallin. Uimahallin avaaminen ja runsas kävijäkunta on osoittanut, että Impivaaran uimahallin edessä oleva risteys on toimimaton, vaarallinen ja aiheuttaa helposti ruuhkia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen liikennejärjestelyt selvitetään ja että risteys kunnostetaan toimivaksi ja turvalliseksi kaiken liikenteen osalta (mukaan lukien joukkoliikenne, henkilöliikenne ja kevytliikenne).

Turussa 26.3.2012
Mirka Muukkonen

9. Turusta veroparatiisivapaa kunta
– Turun kaupungin selvitettävä, kuinka sen käyttämien palveluntuottajien verojärjestelyt vaikuttavat paikallistalouteen.

Viime aikoina on saanut uutisista lukea, kuinka suuret monikansalliset yritykset ovat valtaamassa alaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorilta.  Kyseisten palveluntuottajien toimintaa rahoitetaan julkisin verorahoin, mutta samaan aikaan ko. palveluntuottajat sopivin verojärjestelyin pystyvät minimoimaan verojen maksamisen Suomeen. Tällä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja kuntien tuloihin.

Taloudellisesti tiukkana aikana ja talouskriisin painaessa päälle on kuntatoimijoiden kiinnitettävä huomiota tähän taloudellisesti merkittävään asiaan. Ylen verkkouutisten mukaan (21.11.2011) verotulojen kannalta haitallisia talousjärjestelyjä ovat harjoittaneet ainakin Mehiläinen, Terveystalo sekä Attendo MedOne.

Verojärjestelyihin pitää ensisijaisesti puuttua eduskuntatasolla, mutta on vakavasti pohdittava keinoja puuttua asiaan myös paikallistasolla. Paikallisesti on selvitettävä, miten verorahojen karkaaminen veroparatiiseihin voidaan ehkäistä palveluja kilpailutettaessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Turun kaupungin on selvitettävä, kuinka paljon se ostaa palveluita yrityksiltä, jotka sopivin järjestelyin välttyvät maksamasta veroja Suomeen sekä arvioitava, minkä suuruinen kyseinen rahavirta on.

Turun kaupungin on etsittävä keinoja, miten jatkossa voitaisiin hankkia palveluita vain yrityksiltä, jotka kantavat veronsa asiaankuuluvalla tavalla Suomeen ja jotka tukevat toiminnallaan paikallistaloutta.

Turun on pyrittävä veroparatiisivapaaksi kaupungiksi.

Turussa 3.9.2012

Mirka Muukkonen (vas)

 

Advertisement